Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming

1.1. In deze privacyverklaring BRAND PARTNERS SA wiens contactgegevens worden vermeld in punt 7.4 (hierna: ” MERKPARTNERS ” of “wij”) legt uit hoe het omgaat met uw persoonlijke gegevens als “verwerkingsverantwoordelijke”. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door BRAND PARTNERS van persoonlijke gegevens van klanten, potentiële klanten (potentiële klanten), kandidaten voor tewerkstelling en natuurlijke personen die op een andere manier als koper of leverancier een contract aangaan met BRAND PARTNERS . MERK PARTNERS heeft een afrekeningseenheid en kan per e-mail worden gecontacteerd op het volgende adres   : isabel.abello@brand-partners.be

1.2 . Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die redelijkerwijs aan een persoon kan worden gerelateerd.  

Deze informatie kan aan ons worden doorgegeven door een partner (klant) die we vertegenwoordigen tijdens onze commons.

1.3 . De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op de volgende coördinaten :

THEMIS-SECURITY

Rue de l’Abbaye nr. 5

4040 Herstal (ZI)

04 378 32 30

info@themis-security.be


2. De persoonsgegevens die wij verwerken

2.1. BRAND PARTNERS kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. Wij verwerken persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u een contract met ons of met een van onze partners aangaat, maar ook wanneer u deelneemt aan een actie of onze diensten gebruikt en u direct of indirect met ons communiceert gegevens of staan ​​ons toe om gegevens vast te leggen over uw interesses, gedrag en voorkeuren (cookies).

Informatie die u ons (klant) verstrekt

2.2. Als u een verzoek indient bij BRAND PARTNER , bijvoorbeeld via de website, hebben we de volgende persoonlijke gegevens nodig:

a) Naam, voornaam, e-mailadres,

b) andere contactgegevens die worden verzonden in het bericht dat u ons stuurt,

c) Mogelijk andere informatie die relevant is voor uw verzoek , zoals: uw activiteit of andere aanvullende opties.  

2.3. Als u een contract aangaat met BRAND PARTNERS, hebben we, afhankelijk van het type contract, product of dienst, de volgende persoonlijke informatie nodig:

a) Naam, voornaam, adres,

b) Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

c) ondernemingsnummer ;

d) financiële gegevens ;

Deze persoonlijke gegevens moeten worden meegedeeld rechtstreeks naar   MERK PARTNERS of zijn partner. Als u ons geen “verplichte” informatie verstrekt (afhankelijk van het type contract), kunnen we de gevraagde service mogelijk niet leveren en het contract sluiten.  

Informatie die u ons verstrekt (kandidaat voor een baan) 

2.4 Als u via de website een verzoek indient bij BRAND PARTNERS , hebben we de volgende persoonlijke gegevens nodig:

a) Naam, voornaam, e-mail adres

b) andere contactgegevens die worden verzonden in het bericht dat u ons stuurt, (telefoon)

c) Mogelijk andere informatie die relevant is voor uw sollicitatie , zoals: uw cv, academische en professionele geschiedenis, uw levensstijl, enz.

Informatie over uw gebruik van onze diensten en / of producten 

2.5. Als u gebruik maakt van de door BRAND PARTNERS aangeboden diensten of een contract met ons aangaat, verwerken wij de gegevens als onderdeel van onze diensten zoals:

a) de gegevens met betrekking tot uw machine, bijvoorbeeld een MAC-adres, een IP-adres of een ander nummer;

b) uw voorkeuren en communicatieparameters;

c) de gegevens die we koppelen aan bepaalde profielen die we van u trekken op basis van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze site bezoekt, een aankoop doet of een service aanvraagt);

d) navigatiegedrag, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring);  

(e) de resultaten van de enquêtes van   klanttevredenheid ;

f) gegevens over uw gebruik van de diensten die wij aanbieden.


3. Fundamenten en legitieme belangen 

Wij behandelen persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke gronden:

a) Toestemming

b) Uitvoering van een contract met u of precontractuele maatregelen

c) Wettelijke verplichting

d) Uitvoering van een missie van openbaar belang  

e) Legitieme belangen van MERKPARTNERS of een derde partij

We behandelen persoonsgegevens in een legitiem belang wanneer we uw gegevens gebruiken om diensten en gerelateerde inhoud, producten en diensten te leveren, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden in verband met producten of diensten die u hebt in het verleden gekocht. Onze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld: marketing en reclame-gerelateerde producten of diensten die u hebt gekocht in het verleden, communicatie, management en informatiebeveiliging, onderzoek en analyse van onze producten of diensten, business management, zaak es juridisch, intern beheer en delen met onze gelieerde ondernemingen .


4. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

4.1. BRAND PARTNERS verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden (doelen, doelen):

a) krachtens een servicecontract met een servicepartner, BRAND PARTNERS zelf ;

b) klantrelaties onderhouden (inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen  BRAND PARTNERS , geautoriseerde netwerkleden, servicepartners en gerelateerde financiële dienstverleners, inclusief voor de uitvoering van een contract en het nastreven van legitieme belangen).

c) bestellingen verwerken en beheren (inclusief facturering) om op uw verzoek te reageren en / of een contract voor te bereiden of uit te voeren;

d) bieden klantenservice, voldoen aan garantieverplichtingen en die van geautoriseerde netwerkleden of servicepartners, behandelen klachten en vragen, reageren op uw verzoeken en sluiten overeenkomsten , of voor legitieme belangen ;

e) proactief contact opnemen met klanten in het geval van hardwarefouten of storingen of om serviceafspraken te plannen, een contract uit te voeren of voor legitieme belangen;

f) eventuele terugroepacties uitvoeren of coördineren vanwege legitieme belangen of wettelijke verplichtingen;

g) Marktonderzoek uitvoeren om onze activiteiten, onze merken, onze diensten en onze producten te verbeteren en de wensen van klanten te identificeren, vanwege legitieme belangen;

h) het verzenden van informatieve en commerciële berichten per e-mail,  post of andere communicatiekanalen. Voor direct marketing heeft u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven door u af te melden of uw toestemming in te trekken als u deze heeft gegeven.  

i) reclame en marketing, inclusief gerichte reclame (“op interesses gebaseerde advertenties”, bijv. via Facebook en Google) om apparaten te verbinden en de impact van reclame- en marketingactiviteiten te analyseren vanwege onze legitieme belangen;

j) te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze rechten af ​​te dwingen;

k) verbetering van de kwaliteit van de gegevens door middel van postcode en controle, vanwege onze legitieme belangen;

l) koppel en analyseer cookies van onze websites naar klantgegevens die we kennen. We doen dit om de inhoud van onze communicatie zoveel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, voor het nastreven van onze legitieme belangen.


5. Bij de behandeling betrokken derden

5.1. In sommige gevallen deelt BRAND PARTNERS persoonlijke gegevens met derden, die onafhankelijke “controllers” zijn. We leggen hieronder uit wanneer en waarom. MERKPARTNERS kunnen gegevens delen met:

a ) servicepartners van BRAND PARTNERS voor de uitvoering van een contract of voor het nastreven van legitieme belangen;

b ) derden aan wie wij wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om gegevens te verstrekken;

c ) derden, als we een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruik vermoeden, als ze een rechtmatig belang hebben of als ze openbare autoriteiten zijn. Het kunnen ook autoriteiten zijn zoals de politie, de officier van justitie;

d ) de andere business units van BRAND PARTNERS Group voor de uitvoering van een contract of voor het centrale management;

e ) partijen die BRAND PARTNERS bijstaan in haar diensten en geen onderaannemers zijn van persoonlijke gegevens (zoals accountants en juridische adviseurs) voor het nastreven van haar legitieme belangen;

f) partijen die BRAND PARTNERS bijstaan bij de ontwikkeling van (direct) marketingactiviteiten om haar legitieme belangen na te streven.

5.2. De communicatie van persoonsgegevens aan de hierboven genoemde derden vindt alleen plaats als dit is toegestaan ​​op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving.  

5.3.  BRAND PARTNERS maakt ook gebruik van diensten van derden die fungeren als “onderaannemers” (bijvoorbeeld hostingproviders, bepaalde softwareproviders, mobiliteitsserviceproviders of partijen die organiseren of uitvoeren enquêtes voor BRAND PARTNERS ). Bij deze dienstverleners is BRAND PARTNERS verplicht een onderaannemingscontract te sluiten waarin wordt bepaald dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de instructies en onder controle van BRAND PARTNERS .

5.4. Momenteel slaan we geen persoonlijke gegevens op buiten de Europese Unie. Als persoonsgegevens opzettelijk buiten de Europese Unie zouden worden vrijgegeven, zullen we aanvullende waarborgen treffen, zoals het sluiten van een model EU-contract.  

5.5. Onze websites kunnen verwijzingen en / of hyperlinks bevatten naar een of meer websites van derden. BRAND PARTNERS is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen om te weten en te bepalen hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens.  


6. Marketing, profilering en cookies

6.1. BRAND PARTNERS  kunnen uw e-mailadres en telefoonnummer ook delen met Facebook zodat Facebook kan achterhalen of u een Facebook-account hebt en gepersonaliseerde Facebook-advertenties aanbieden via de Facebook Custom Audience-service. We gebruiken Google-services ook om gepersonaliseerde advertenties weer te geven die zijn samengesteld op basis van informatie die u verstrekt aan de website of de applicatie-exploitant (bijvoorbeeld bij het maken van een account), uw activiteiten op deze site of applicatie (bijvoorbeeld bezochte pagina’s, opgegeven zoekopdrachten, klikken op advertenties) en demografische gegevens en gegevens over uw interesses en focus. We doen dit om onze legitieme belangen na te streven. U kunt op elk moment bezwaar maken zoals beschreven in artikel 7 hieronder.

6.2. Bovendien verzamelen wij en derde partijen automatisch bepaalde informatie over uw bedrijfsgeschiedenis op onze website en in toepassingen van derden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, volgens de door u opgegeven voorkeuren. Via bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie-ID’s of andere identificatiegegevens toegewezen of verzameld.   Op deze manier kunnen gegevens worden verzameld terwijl u de website of applicaties gebruikt of wanneer deze op de achtergrond op uw computer worden uitgevoerd. We kunnen ze combineren met andere informatie over u of uw   machine, zoals een IP-adres. Als we hiervoor toestemming nodig hebben, zullen we u vragen dit te doen voordat u doorgaat met deze behandeling.  

6.3. Wij nodigen u uit om te lezen   onze cookieverklaring voor meer informatie over gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de configuratie van uw voorkeuren.


7. Uw rechten, inclusief uw recht om bezwaar te maken

7.1. U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen en aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt.  

7.2. Bovendien hebt u het recht om ons, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat te geven, algemeen gebruikt en machineleesbaar voor verzending naar een ander bedrijf.  

7.3. We zijn verplicht uw aandacht te vestigen op uw absolute recht om u te verzetten tegen direct marketing en uw recht om (i) bezwaar te maken tegen elke behandeling, inclusief profilering, voor het nastreven van de legitieme belangen van BRAND PARTNERS of een derde   en (ii) een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. In België is de Commissie voor de bescherming van de privacy aangewezen als de autoriteit voor gegevensbescherming.  

7.4. De rechten op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens, evenals een intrekking van de overeenkomst, kunnen kosteloos worden uitgeoefend via e-mail, formulier, telefoon of e-mail aan volgende adressen of nummers;  

E-mailisabel.abello@brand-partners.be
Vorm via de websitehttps://www.brand-partners.be/contact
telefoon +32 (2) 762 78 01 
mailBRAND PARTNERS  SA 
Drève Richelle n ° 1611410 Waterloo

8. Beveiliging

8.1. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking.

8.2. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u aanwijzingen heeft voor oneigenlijk of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het e-mailadres vermeld in punt 7.4.


9. Houdbaarheid  

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren of als dit nodig lijkt voor het beheer van een mogelijk geschil.  


10. Wijziging

10.1. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Wij adviseren u om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.  

10.2. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2019 .


11. Contact / vragen

11.1. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring en / of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op de adressen of nummers vermeld in punt 7.4 hierboven.